Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Przyjęcie do MOW

Wychowanki oraz wychowankowie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego są przyjmowane wyłącznie na mocy postanowień sądowych.

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

www: www.ore.edu.pl

tel.: 22 8759715

Kierownik - Andrzej Laskowski
e-mail systemkierowania@ore.edu.pl

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanki lub wychowanka do naszej placówki prosimy o kontakt z sekretariatem ośrodka tel. 25 758 55 21.

 

Procedura kierowania dzieci i Młodzieży do MOW

Za kompletowanie i przesłanie dokumentów do Ośrodka odpowiada Starosta właściwy dla miejsca zamieszkania/pobytu nieletniej/nieletniego. Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. ( Dz.U.Nr 178 poz. 1833) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postepowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 202 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz.542 oraz z 2003 r. Nr 137 ,poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z późniejszymi zmianami). Tekst nowego rozporządzenia

 

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu:

Nieletni wobec których Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowani są przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowankowie mogą być dowiezieni do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

 

Dokumentacja przyjmowanych wychowanków powinna zawierać:

  • Orzeczenie (postanowienie ) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku
  • Kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego
  • Kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego
  • Skrócony odpis aktu urodzenia
  • Potwierdzenie stałego zameldowania
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane)
  • Ostatnie świadectwo szkolne
  • Karta zdrowia ucznia
  • Karta szczepień
  • 2 zdjęcia