Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Egzamin ósmoklasisty

2020-05-25 19:03

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie, poniżej przekazujemy istotne informacje oraz wytyczne dotyczące egzaminu ósmoklasisty podane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Egzamin ósmoklasisty, przeprowadzany w formie pisemnej, jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

W bieżącym roku szkolnym ze względu na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju termin egzaminu został przełożony z kwietnia na czerwiec. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w terminie dodatkowym w lipcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

16 czerwca 2020 r. (wtorek), godzina 9.00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut z wydłużeniem do 180 minut (termin dodatkowy: 07.07.2020 r., godzina 9.00);

17 czerwca 2020 r. (środa), godzina 9.00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut z wydłużeniem do 150 minut (termin dodatkowy: 08.07.2020 r., godzina 9.00);

18 czerwca 2020 r. (czwartek), godzina 9.00 – egzamin z języka obcego nowożytnego który trwa 90 minut z wydłużeniem do 135 minut, (termin dodatkowy: 09.07.2020 r., godzina 9.00)

Podczas egzaminu z każdego przedmiotu, każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz butelka wody.

W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej.

Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych.

Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty”, publikowanej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego.

 WAŻNE!!!

 • na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,
 • na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających, 
 • konieczna jest dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły (płyn dezynfekujący jest dostępny  przy wejściu do szkoły), 
 • należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu, 
 • zachowane muszą być co najmniej 1,5-metrowe odstępy między zdającymi oraz między członkami komisji, 
 • podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu), 
 • przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu, 
 • rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się, 
 • zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek, 
 • na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu  długopis (lub pióro)
  z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki  każdy  zdający powinien mieć  linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 • zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje
  o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób,
 • w przypadku egzaminów, do których przystępują niepełnoletni zdający, PZE niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe,
 • Sale egzaminacyjne będą wietrzone co godzinę, także podczas trwania egzaminu, o ile nie zakłóci to komfortu zdających. 
< Wróć