Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu
Podciernie 182, 05-319 Cegłów
e-mail: sekretariat@mowpodciernie.pl
tel. 25 758-55-21,
fax. 25 756-52-94,
tel. kom. 690-020-523

Szkoła Podstawowa w Podcierniu

Szkoła Podstawowa jest przeznaczona dla chłopców i dziewcząt, funkcjonuje przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu.

Szkoła Podstawowa kształci młodzież w normie intelektualnej, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy a także pomocy psychoedukacyjnej.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa obejmuje część klas szkoły podstawowej (VI-VIII).

Szkoła Podstawowa jest szkołą niepubliczną, która uzyskała uprawnienia szkoły publicznej i która:

 • Zapewnia nauczanie w zakresie obowiązującego ramowego planu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej,
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
 • Realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania i promowania uczniów określone w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania (WZO)

Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

 • Dba o wszechstronny rozwój ucznia na miarę jego indywidualnych możliwości,
 •  Przygotowuje do pełnienia ról społecznych w jego środowisku, niezależnie i godnie,
 • Kształtuje podstawowe normy społeczne i moralne,
 • Umożliwia rozwój zainteresowań poznawczych, artystycznych i sportowych uczniów,
 • Rozwija aktywność twórczą dając uczniom szansę na wyrażanie własnych emocji     i przeżyć,
 • Kształtuje poczucie estetyki i wrażliwości na piękno przyrody i wytwory pracy ludzkiej,
 • Organizuje indywidualne nauczanie dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
 • Organizuje opiekę lekarską, pielęgniarską i psychologiczną,
 • Zapewnia pomoc materialną uczniom, którym jest ona konieczna z powodów rodzinnych lub losowych w ramach posiadanych środków,
 • Zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły,
 • Organizuje dyżury podczas posiłków wg ustalonego harmonogramu,
 • Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły.

W realizacji tych zadań szkoła podstawowa stosuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa oraz zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz  Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.